Privacy policy

Varamedia: Privacyverklaring – Website

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is voor Varamedia van het hoogste belang. In deze privacyverklaring beschrijven we welke maatregelen er worden genomen om de bescherming van uw persoonlijke gegevens te garanderen conform de Belgische privacywetgeving en de Europese General Data Protection Regulation (GDPR). Met deze toelichting wensen we u duidelijk te informeren hoe we binnen Varamedia zorg dragen voor uw gegevens.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 30 augustus 2019.

Verantwoordelijke

Varamedia is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle persoonsgegevens.

Anderzijds is Varamedia ook verwerker waarbij zij in aanraking komt met persoonsgebonden gegevens.

Varamedia zal zowel als verwerkingsverantwoordelijke en/of verwerker de nodige technische en organisatorische maatregelen nemen ter bescherming van de persoonsgebonden gegevens. Als verwerker zullen we steeds bijstand verlenen aan de verwerkingsverantwoordelijke conform onze verwerkingsovereenkomst.

Het doel van de verwerkingen

Varamedia verwerkt persoonsgegevens omwille van de volgende doeleinden:

 • Het bieden van adequate dienstverlening
 • Het bieden van een hoge service
 • Administratie en facturatie

Welke gegevens worden verzameld?

Wij ontvangen en verwerken gegevens van klanten om ons doel te bereiken.

Deze gegevens vallen in de categorie Algemene Identificatiegegevens:

 • Naam
 • Voornaam
 • Adresgegevens (Straat, nummer, postcode, gemeente/stad)
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Mobiel nummer
 • Financiële en administratieve gegevens:
  • Facturatiegegevens, bv bankrekeningnummer

Waarom verzamelen we uw gegevens?

Bovenstaande gegevens hebben we nodig voor onze standaard bedrijfsvoering uit te voeren, zoals:

 • Professionele contacten via telefoon, Gsm, email enz.
 • Dienstverlening
 • Opvolging

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Dit kan op verschillende wijzen gebeuren waaronder:

 • Persoonlijk/telefonisch/mail contact
 • Contactformulier op de website
 • Via “doorverwijzers”
 • Netwerk
 • Social media

Hoelang worden uw gegevens bijgehouden?

De wettelijke bewaartermijnen zijn 20 jaar. Ook voor andere gegevens houden we ons aan de wettelijke bewaartermijnen. Als de bewaartermijn verstreken is, kunnen we de gegevens verwijderen. Als je zelf vraagt om bepaalde gegevens te verwijderen, dan zullen we dat doen, tenzij de wet dat niet toelaat.

Social media

Varamedia beschikt over een bedrijfspagina o.a. op Facebook en Google om u te informeren over alle diensten. U bent vrij om Varamedia wel of niet te volgen via deze social media.

Overdracht aan derde partijen

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw gegevens aan personen of ondernemingen die geen deel uitmaken van Varamedia.

Indien we gebruik maken van een externe verwerker, zullen we er altijd op toezien dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier worden gebruikt.

Minimale gegevensverwerking

De persoonlijke gegevens die wij verzamelen zijn adequaat en relevant voor onze doeleinden. We beperken onze verzameling van uw persoonlijke gegevens tot een minimum hoeveelheid dewelke nodig is voor de doeleinden waarvoor wij de persoonlijke gegevens verwerken.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Wij voorzien de nodige technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen.

Varamedia stelt alles in het werk om haar netwerk grondig te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang en om de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens en de bedrijfsgegevens van haar klanten te vrijwaren.

Organisatorisch beschikken we over een privacyverklaring en duidelijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Tevens zijn de nodige processen en procedures aanwezig om dit beleid optimaal uit te voeren en te volgen.

Website & Cookiebeleid

Diensten van Google

Op de website van “Varamedia” maken wij gebruik van bepaalde diensten van o.a. Google, waarbij gebruik kan worden gemaakt van cookies en andere technieken, zoals Google Analytics en Google Ads, om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De verkregen informatie wordt met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres) overgebracht naar en door Google opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te verstrekken en om adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen enkele invloed op.

Wat zijn uw rechten en hoe kan u ze uitoefenen?

Als betrokkene heeft u verschillende rechten, deze zijn opgesomd in de GDPR en omvatten o.a.

Recht van toegang en inzage:

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.

Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Varamedia. Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U weet dat bij verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, Varamedia haar doel niet meer kan uitvoeren.

Recht van verzet:

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en wettelijke redenen.

Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

Recht van vrije gegevensoverdracht:

U beschikt over het recht om uw Persoonsgegevens die door Varamedia verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

Recht van intrekking van de toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

Uitoefening van uw rechten:

U kan uw rechten uitoefenen door ons te contacteren:

 • hetzij per e-mail naar [email protected]
 • per post naar Varamedia BV – Varendreef 115 – 8750 Wingene
 • of door gebruik te maken van het onderdeel “Contact!” op de website, mits steeds bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.

Recht om klacht in te dienen:

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.
Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35
e-mail: [email protected]
https://www.privacycommission.be/nl/contact

Deze rechten kunnen kosteloos uitgeoefend worden door een duidelijk verzoek in te dienen bij “Varamedia”. Hierin staat vermeld op welk recht u wenst beroep te doen met toelichting, kopie van identiteitskaart en hoe wij u kunnen contacteren. U kan dit melden via volgende aanspreekpunten: [email protected] of https://www.varamedia.be/

Maak van uw website een digitale marketingmachine

>