Varamedia logo
33+

ALGEMENE VOORWAARDEN VARAMEDIA BV


V 2.0 – 30 december 2022

Bedrijfsgegevens

Naam dienstverlener: Varamedia BV

Adres: Hoornstraat 22, 8730 Beernem

Ondernemingsnummer: 0735.921.083

 

 • Definities

   1. In deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen de hiernavolgende betekenis:
    1. Algemene Voorwaarden“: deze algemene voorwaarden, met inbegrip van haar eventuele bijlagen.
    2. Bijzondere Voorwaarden”: specifieke voorwaarden die de Overeenkomst nader omschrijven en die prevaleren op de Algemene Voorwaarden.
    3. Diensten”: alle prestaties die door Varamedia in het kader van de Overeenkomst worden geleverd, zoals nader omschreven in de Bijzondere Voorwaarden.
    4. Intellectuele Eigendomsrechten“: alle verworven en toekomstige intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot auteursrechten, merken, tekening- en modelrechten, octrooien, knowhow, bedrijfsgeheimen, alle aanvragen voor de bescherming of registratie van de voormelde rechten en alle verlengingen en vernieuwingen daarvan die waar ook ter wereld bestaan, en alle andere intellectuele eigendomsrechten die door de toepasselijke wetgeving worden beschermd.
    5. Overeenkomst“: het geheel van aanvaarde Algemene Voorwaarden, de ondertekende Bijzondere Voorwaarden en alle eventueel daarbij horende bijlagen.
    6. Overmacht”: elke gebeurtenis of omstandigheid buiten de redelijke controle en zonder fout van de getroffen partij, die de getroffen partij tijdelijk of blijvend verhindert om haar contractuele verplichtingen (verder) na te komen. Dergelijke gebeurtenissen of omstandigheden zijn bijvoorbeeld, zonder daartoe beperkt te zijn: rellen, oorlogen, daden van terrorisme; aardbevingen, overstromingen, branden en andere natuurrampen; sabotages; stakingen; epidemieën of pandemieën; onderbrekingen en storingen van computerfaciliteiten, enz.
    7. Vertrouwelijke Informatie”: alle informatie die door de partijen als vertrouwelijk wordt beschouwd, hetzij omdat partijen deze informatie duidelijk als vertrouwelijk of eigendomsrechtelijk hebben aangemerkt, hetzij omdat de informatie redelijkerwijs als vertrouwelijk moet worden beschouwd gezien de aard van de informatie of de omstandigheden. Vertrouwelijke Informatie omvat, maar is niet beperkt tot informatie die niet algemeen bekend is bij het publiek, zoals bedrijfsgeheimen, knowhow, bedrijfsplannen en -strategieën, personeelsgegevens en financiële informatie.
    8. Werken”: software, applicaties, websites, video’s, grafische werken, marketingmaterialen en meer in het algemeen alle werken met inbegrip van voorbereidend materiaal die door Varamedia worden ontwikkeld in het kader van een Overeenkomst. 
 • Totstandkoming van de Overeenkomst

 • Iedere offerte is vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de Klant. De offerte dient door de klant voor akkoord te worden ondertekend of elektronisch te worden bevestigd (bv. via e-mail of via een andere online toepassing). Door dergelijke bevestiging wordt een Overeenkomst geacht volledig en rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen.
 • Iedere offerte is bovendien geldig voor een termijn van veertien dagen volgend op de verzending, waarna Varamedia vrij zal zijn een nieuwe offerte met gewijzigde voorwaarden te stellen. Een laattijdige kennisgeving van aanvaarding door de Klant met een vervallen offerte doet geen Overeenkomst ontstaan tenzij Varamedia uitdrukkelijk daarmee akkoord gaat.
 • Aanvaarding van de Algemene Voorwaarden betekent dat de Klant volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden. 
   1. Wijzigingen aan de Overeenkomst worden steeds schriftelijk gevraagd en bevestigd. Indien dit meerkosten of meerwerken veroorzaakt, mogen deze door Varamedia in rekening gebracht worden.
 • Voorwerp en uitvoering van de Overeenkomst

  1. De Klant doet beroep op de expertise van Varamedia met oog op de uitvoering van de Diensten en/of met oog op de ontwikkeling en/of het gebruik van Werken. Partijen zullen de concrete inhoud van de te verlenen Diensten of de te ontwikkelen/te gebruiken Werken omschrijven in de Bijzondere Voorwaarden.
  2. Varamedia levert alle redelijke inspanningen om de Diensten te leveren en/of de Werken ter beschikking te stellen en waar nodig up-to-date te houden conform de overeengekomen projectomschrijvingen, stappenplannen en timings zoals beschreven in de Bijzondere Voorwaarden.
  3. De Klant begrijpt dat zijn input essentieel is voor Varamedia om het gewenste resultaat af te leveren. Daarom verbindt de Klant zich ertoe alle informatie, bestanden, gegevens, teksten, inloggegevens, enz. die noodzakelijk zijn voor de verlening van de Diensten of die zij in de Werken wil toevoegen, binnen een redelijke termijn na het sluiten van de Overeenkomst en in elk geval op eerste verzoek van Varamedia, aan te leveren. De Klant verbindt zich ertoe binnen een redelijke termijn te antwoorden op alle vragen van Varamedia, alsook om alle bijkomend gevraagde informatie of feedback aan te leveren. Varamedia is dan ook niet verantwoordelijk voor afwijkingen in de resultaten van bepaalde Diensten of Werken indien de Klant niet de nodige informatie bezorgde, noch voor enige vertraging in de overeengekomen timings van de Diensten door het stilzitten van de Klant.
  4. De volgende omstandigheden kunnen aanleiding geven tot het aanrekenen van meerwerken door Varamedia bovenop de initieel voorziene prijs:
 • Een verzoek tot bijkomende Diensten of andere eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen die initieel niet voorzien waren in de Bijzondere Voorwaarden, of die ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst niet, of niet in volle omvang, of onvoldoende duidelijk aan Varamedia kenbaar zijn gemaakt. Varamedia is overigens vrij om dergelijke verzoeken te weigeren.
 • Gebreken, aanpassingen of vernieuwingen in producten of diensten van derden die de werking van de Werken verhinderen, die door Varamedia in redelijkheid niet waren te voorzien dan wel waarop Varamedia weinig of geen invloed kan uitoefenen.
 • Tekortschietende medewerking van de Klant bij de uitvoering van de Overeenkomst zoals bedoeld in artikel 3.3.

Bovendien is Varamedia gerechtigd om deze omstandigheden de voorziene timings eenzijdig te herzien, zonder dat dit enig recht ten nadele van Varamedia doet ontstaan.

 1. Varamedia en de Klant kunnen in de Bijzondere Voorwaarden een richtinggevende timing overeenkomen met betrekking tot de levering van de Diensten en/of de ontwikkeling van de Werken. Deze timing kan ook fase per fase worden bepaald. Deze timings zijn louter indicatief, zodat de overschrijding ervan niet kan beschouwd worden als een ernstige contractuele wanprestatie van Varamedia.
 2. De timing bedoeld in het vorige lid vat slechts aan nadat de Klant alle eventuele overeengekomen voorschotten zoals bepaald in de Bijzondere Voorwaarden heeft tijdig betaald aan Varamedia. Bij gebreke van betaling van deze voorschotten binnen de afgesproken termijn, is Varamedia gerechtigd de Diensten niet aan te vatten of verder te zetten en eventuele afgesproken richtinggevende timings eenzijdig te herzien, zonder dat dit enig recht ten nadele van Varamedia doet ontstaan in hoofde van de Klant.
 3. Eventuele timings die in de offerte zijn vervat, blijven slechts geldig voor zover de offerte binnen de uiterlijke aanvaardingstermijn is goedgekeurd door de Klant.
 4. Varamedia verbindt zich ertoe om op regelmatige basis, de Klant op de hoogte te brengen van de stand van zaken van het lopende traject (bv. een lead generation-traject). Waar nodig zullen partijen de tussentijdse stand van zaken evalueren en zal de Klant gevraagd worden zich al dan niet akkoord te verklaren met tot dan geleverde Diensten. Bij niet-akkoord zal de Klant zijn bezwaren gemotiveerd meedelen, en zullen partijen te goeder trouw overleg plegen om tot een aanvaardbare oplossing te komen.
 5. De Klant erkent dat hij als professionele speler nog steeds de eindverantwoordelijkheid draagt om ervoor te zorgen dat een ontwikkelde website door Varamedia zowel juridisch als veiligheidsmatig op punt staat. Dit wil bijvoorbeeld zeggen (zonder hiertoe gelimiteerd te zijn) dat Varamedia er niet voor in staat om de website te voorzien van een privacy- en cookieverklaring, een disclaimer of algemene voorwaarden, noch dat Varamedia de beveiligingssystemen van de website up-to-date houdt, noch dat Varamedia weet of behoort te weten dat de content die online wordt geplaatst op verzoek van de Klant al dan niet strijdig is met eender welke regelgeving, tenzij een en ander in de Bijzondere Voorwaarden uitdrukkelijk wordt voorzien. 
 6. De Klant aanvaardt dat Varamedia een onafhankelijke dienstverlener is en steeds vrij zal zijn om haar diensten ter beschikking te stellen van eender welke andere onderneming. Varamedia is ter zake door geen enkele verplichting van niet-concurrentie gebonden. Niets belet partijen evenwel om hieromtrent een overeenkomst 
 • Prijs en betaling

  1. Partijen komen in de Bijzondere Voorwaarden een vergoedingsregeling overeen in ruil voor de uitvoering van de Diensten en/of de ontwikkeling en/of terbeschikkingstelling van de Werken. Alle bedragen zijn exclusief btw.
  2. De overeengekomen prijs is voor herziening vatbaar bij iedere tussentijdse betalingsschijf, en/of bij elke verjaardag van de Overeenkomst. De prijs kan meer bepaald worden herzien bij toepassing van de volgende formule:

p=P(0,8sS+0,2)

Waarbij P het oorspronkelijke op basis van de Overeenkomst vastgestelde bedrag vertegenwoordigt, en p het aangepaste bedrag rekening houdend met de schommelingen van de lonen (met inbegrip van de sociale lasten en verzekeringen omtrent de lonen), berekend als a x (s/S), waarbij “s” staat voor de loonkost in het jaar waarin wordt geïndexeerd (cf. refertelonen Agoria in PC200) “S” staat voor de oorspronkelijke loonkost (loonindex van kracht in de maand voorafgaand aan de offerte).

Een gebeurlijke indexering kan enkel gebeuren op initiatief van Varamedia. Deze zal de Klant voorafgaand aan de inwerkingtreding van de indexering schriftelijk op de hoogte brengen van de voorgenomen indexering. De indexering is van toepassing vanaf de eerste daaropvolgende factuur van Varamedia.

 1. De Klant verbindt zich ertoe om alle verschuldigde bedragen te betalen binnen de dertig dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld op de factuur. Bij gebreke van betaling door de Klant binnen de voormelde termijnen:
 • Is Varamedia van rechtswege gerechtigd op een schadevergoeding van 10% van het verschuldigde bedrag (met een minimum van 150,00 EUR) alsook een conventionele verwijlintrest die wordt bepaald conform de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties.
 • Is Varamedia gerechtigd de (verdere) verlening van de Diensten op te schorten tot de datum van integrale betaling van de verschuldigde bedragen. 
 • Is Varamedia gerechtigd het gebruiksrecht op de Werken conform artikel Artikel 6 op te schorten tot de datum van integrale betaling van de verschuldigde bedragen.
 1. Laattijdige betaling van een factuur doet alle openstaande facturen vervallen, ook al is de vervaldatum van deze facturen nog niet verstreken.
 2. Indien de Klant niet akkoord is met de inhoud van een factuur, moet hij zijn bezwaren aan Varamedia bezorgen via een gemotiveerde brief, en dit binnen de 14 dagen volgend op de factuurdatum. Bij afwezigheid van tijdig protest worden de gefactureerde Diensten/Werken, alsook de facturen zelf, als definitief aanvaard beschouwd.
 3. Als de contractuele relatie beëindigd is, kan Varamedia schuldvergelijking toepassen tussen alle wederzijdse vaststaande vorderingen met de Klant, ongeacht het tijdstip waarop de betrokken schuldvorderingen opeisbaar zijn.
 4. Als de Overeenkomst voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen wordt uitgevoerd, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
 5. Het voorleggen door Varamedia van een rekeninguittreksel volstaat om het bedrag van haar schuldvordering t.o.v. de Klant te bepalen en het bewijs ervan te leveren.
 • Geheimhouding

  1. Partijen zullen potentieel kennis krijgen van Vertrouwelijke Informatie van elkaar, waarop de rechten integraal toebehoren aan de respectievelijke Partijen.
  2. Partijen stemmen ermee in de Vertrouwelijke Informatie strikt vertrouwelijk te houden. Zij zullen de Vertrouwelijke Informatie bijgevolg op geen enkele manier, geheel of gedeeltelijk, bekendmaken aan anderen dan hun werknemers en zelfstandige medewerkers partij op een “need-to-know” basis, steeds op voorwaarde dat:
 • Deze werknemers en zelfstandige medewerkers op de hoogte zijn van de vertrouwelijke of eigendomsrechtelijke aard van de Vertrouwelijke Informatie en onderworpen zijn aan vertrouwelijkheidsverplichtingen die gelijkwaardig zijn aan die welke in deze Overeenkomst zijn opgenomen.
 • De ontvangende Partij integraal aansprakelijk is ten aanzien van de mededelende Partij ingeval van een verboden onthulling door zijn werknemer of zelfstandige medewerker.
 • Partijen zullen geen enkele Vertrouwelijke Informatie gebruiken of distribueren voor enig ander doel dan binnen het kader van de Overeenkomst, tenzij zij daartoe zijn gemachtigd door de andere Partij.
 • De ontvangende Partij zal geen enkel Vertrouwelijke Informatie gebruiken met oog op het verkrijgen van een commercieel, economisch of juridisch voordeel ten aanzien van de mededelende Partij, zoals, maar niet beperkt tot, het aanvragen van een intellectueel eigendomsrecht op basis van de Vertrouwelijke Informatie.
 • De ontvangende Partij zal de Vertrouwelijke Informatie veilig bewaren, op een zodanige manier dat de ongeoorloofde toegang door derden zoveel als redelijkerwijze mogelijk wordt vermeden.
 • De ontvangende Partij zal op eerste verzoek van de mededelende Partij en in elk geval bij de beëindiging van de Overeenkomst, alle materialen en documenten terugbezorgen die hem in het kader van de Overeenkomst werd overhandigd. Hieronder worden alle documenten, tekeningen, software of welke drager van informatie dan ook begrepen die vertrouwelijke informatie bevatten. 
 • De mededelende Partij ermee in dat dit artikel niet van toepassing is op informatie waarvan kan bewezen worden:
 • dat deze algemeen beschikbaar is voor het publiek, of;
 • dat deze rechtmatig in zijn bezit was of bij haar bekend was voordat zij deze ontving, of;
 • dat deze rechtmatig en zonder beperking aan haar bekend is gemaakt door een derde, of;
 • dat deze onafhankelijk is ontwikkeld zonder gebruikmaking van Vertrouwelijke Informatie van de mededelende Partij of;
 • dat deze bij wet of krachtens een rechterlijk bevel bekend moet worden gemaakt.
 • Intellectuele eigendomsrechten

   1. De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Werken en de door Varamedia ontwikkelde of gebruikte bron- en objectcode, ontwerpen, visuele elementen, teksten, overzichten, marketingmaterialen, databanken en andere gebruikte methodieken, behoren integraal en exclusief aan Varamedia of eventuele derde-rechthebbenden toe. Op de onderdelen van de Werken waarop de Intellectuele Eigendomsrechten bij Varamedia berusten, verkrijgt de Klant het niet-exclusieve, wereldwijd, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht tot het commerciële gebruik van de Werken binnen de interne ondernemingsactiviteit van de Klant. De vergoeding in ruil voor deze licentie is inbegrepen in de contractueel overeengekomen vergoeding.
   2. Op eventuele onderdelen van de Werken waarop derde-rechthebbenden de Intellectuele Eigendomsrechten bezitten, zal het gebruiksrecht van de Klant bepaald worden conform de relevante licentievoorwaarden.
   3. Tenzij anders bepaald of toegestaan door dwingende wetgeving, is het de Klant niet toegelaten om de Werken die door Varamedia zijn gecreëerd in het kader van de Diensten, alsook de items vermeld in het eerste lid, geheel dan wel gedeeltelijk, te decompileren, te wijzigen, te vertalen of om de titulariteit op het hierboven vermelde gebruiksrecht over te dragen aan derden zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Varamedia. 
   4. De Klant aanvaardt dat Varamedia als auteur van de Werken een recht op vaderschap geniet. De Werken mogen dan ook enkel worden geëxploiteerd in de zin van dit artikel onder vermelding van de naam ‘Varamedia’. Indien Varamedia deze naamsvermelding wenst te wijzigen, dan wel een pseudoniem wenst te gebruiken, dan zal zij de Klant hiervan schriftelijk op de hoogte stellen, die hier onmiddellijk het nodige gevolg aan zal geven. Deze naam zal door de Klant zichtbaar worden aangebracht op of in verband met de Werken, rekening houdend met de toegepaste exploitatiewijzen.
 • Indien de Klant gegevens uploadt op of via de Werken (zoals een door Varamedia ontwikkelde website voor de Klant), verklaart de Klant dat hij ofwel eigenaar is van deze gegevens, ofwel dat hij voor het gebruik hiervan de toestemming heeft verkregen van de titularissen van de respectievelijke Intellectuele Eigendomsrechten of andere rechten (zoals recht op afbeelding of andere privacyrechten). Varamedia wijst daaromtrent uitdrukkelijk iedere verantwoordelijkheid af. Varamedia zal gerechtigd zijn om ingeval van een vermeende inbreuk op deze bepaling door de Klant, de Werken te blokkeren of offline te halen totdat de vermeende inbreuk werd hersteld.
 • Niet-afwerving 

  1. De Klant verbindt er zich toe gedurende de ganse duur van de Overeenkomst en gedurende een jaar na de beëindiging ervan, ongeacht de reden van beëindiging:
 • zich te onthouden om, rechtstreeks of onrechtstreeks, personeelsleden of zelfstandige medewerkers van Varamedia af te werven of hen ertoe aan te zetten hun band met Varamedia te beëindigen of te wijzigen of hen zelf in dienst te nemen of met hen samen te werken, al dan niet via een arbeidsovereenkomst;
 • zich te onthouden om, rechtstreeks of onrechtstreeks, bestuurders van Varamedia af te werven of hen ertoe aan te zetten hun band met Varamedia te beëindigen of te wijzigen of hen zelf een bestuursmandaat te geven of met hen op enige wijze samen te werken;
 • zich te onthouden van het rechtstreeks of onrechtstreeks benaderen van enige contractpartij van Varamedia met als doel om dergelijke contractpartij ertoe aan te zetten een overeenkomst en/of zakelijke relatie met Varamedia te verbreken, te beëindigen of de voorwaarden ervan in een voor Varamedia nadelige zin te wijzigen hetzij hen rechtstreeks of onrechtstreeks af te werven;
 • zich te onthouden van het rechtstreeks of onrechtstreeks benaderen van enige prospect van Varamedia met als doel om dergelijke prospect ertoe aan te zetten geen overeenkomst en/of zakelijke relatie met Varamedia aan te gaan, maar om in tegendeel direct of indirect een overeenkomst of zakelijke relatie met de Klant aan te gaan;
 • in de arbeidsovereenkomsten en samenwerkingscontracten met derden die voor de Klant optreden en/of in dienst zijn, een niet-afwervingsbeding te doen opnemen dat minstens even streng is als het niet-afwervingsbeding in deze Overeenkomst, doch enkel in die mate toegelaten door de toepasselijke wetgeving.
 1. Iedere inbreuk door de Klant op dit artikel zal van rechtswege en zonder dat daartoe enige ingebrekestelling moet gebeuren, aanleiding geven tot een schadevergoeding aan Varamedia van 5.000 euro per inbreuk, te vermeerderen met 500 euro per dag dat de inbreuk voortduurt. Deze bepaling doet geen afbreuk aan:
 • het recht van Varamedia om haar werkelijke en hogere schade te bewijzen;
 • het recht van Varamedia om een stakingsvordering ten aanzien van de Klant in te stellen met oog op de stopzetting van de inbreuken op dit artikel.
 1. Dit artikel zal geacht worden van meet af aan van toepassing te zijn op deze Overeenkomst tussen Varamedia en de Klant, ook indien deze reeds in werking was getreden vóór de ondertekening van onderhavige Overeenkomst.
 • Andere verplichtingen van de Klant

  1. Onverminderd de overige verplichtingen of verbodsbepalingen in deze Algemene Voorwaarden, verbindt de Klant zich ertoe om geen van de volgende handelingen te stellen met betrekking tot de Werken:
 • De Werken in hun geheel of in hun onderdelen, te reproduceren, te adapteren, te vertalen, over te dragen of in sublicentie te geven aan derde partijen, zonder het schriftelijke akkoord van Varamedia;
 • De Werken te gebruiken om inhoud op te slaan of te verspreiden die lasterlijk, smadelijk, bedreigend, beledigend, vulgair, pornografisch, terroristisch of haatdragend van aard is, of die geweld of discriminatie tegen een groep of individu bevordert;
 • De Werken te gebruiken om inhoud op te slaan of te verspreiden die malware, spyware, virussen, wormen of soortgelijke malafide toepassingen bevat;
 • De Werken te gebruiken om inhoud op te slaan of te verspreiden die de Intellectuele Eigendomsrechten, de bedrijfsgeheimen, de privacyrechten of andere rechten van eender wie schendt;
 • Op enigerlei wijze de privacy-vriendelijke instellingen van de Werken te proberen wijzigen in het nadeel van de eindgebruiker.
 1. Varamedia zal gerechtigd zijn om ingeval van een vermeende inbreuk op dit artikel door de Klant, de Werken te blokkeren of offline te halen totdat de vermeende inbreuk werd hersteld.
 • Aansprakelijkheid en afwijzing van garanties

   1. De uitvoering van de Diensten in overeenstemming met de Overeenkomst door Varamedia wordt beschouwd als een inspanningsverbintenis en niet als een resultaats- of garantieverbintenis. Dit betekent dat Varamedia haar uiterste best zal doen om de gewenste resultaten neer te zetten voor de Klant, maar dat de Klant ook begrijpt dat de verleende Diensten, zoals een leadgeneratietraject, geen exacte wetenschap is en dat het succes daarvan (bv. in de vorm van een bepaald aantal nieuwe leads, clicks of de stijging van omzet) ook van talloze andere factoren afhangt. Varamedia is dan ook niet aansprakelijk voor, en verbindt zich dan ook in geen geval tot het garanderen van ‘harde’ cijfermatige resultaten op het gebied van omzetstijging, nieuwe leads, en dergelijke meer. Verder wijst Varamedia alle uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties en aansprakelijkheden af, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garanties inzake kwaliteit en geschiktheid voor een bepaald doel. 
   2. Varamedia is niet aansprakelijk voor eender welke schade, niet-conformiteit of vertraging, als gevolg van de nalatigheid, de vergetelheid of de niet-naleving van een bepaling van deze Overeenkomst door de Klant (zoals onder meer, doch niet beperkt tot, de situaties bedoeld in artikel 3.4, 3.6 en 3.7) of van eender welke andere regelgeving.
   3. In zoverre de Werken (bv. een ontwikkelde website) in het kader van de Overeenkomst worden beheerd door een andere partij (bv. een hostingprovider of een externe IT-dienstverlener van de Klant of van Varamedia), is Varamedia niet aansprakelijk is ingeval van onbeschikbaarheid van de Werken indien deze onbeschikbaarheid een gevolg is van problemen met betrekking tot deze externe partij. Los van het voorgaande, levert Varamedia alle redelijke inspanningen om een zo optimaal mogelijke beschikbaarheid te voorzien, maar zij garandeert niet dat de Werken steeds ononderbroken of vrij van fouten zullen zijn. Mochten er zich problemen voordoen met de beschikbaarheid of de goede werking van de Werken die niet gerelateerd zijn aan problemen bij de externe partij zelf, dan verbindt Varamedia er zich toe om haar uiterste best doen om het probleem zo snel als redelijkerwijs mogelijk op te lossen, zonder ter zake echter enige garantie te geven. In elk geval en waar gepast zal het Varamedia vrijstaan om te bepalen, wat in dit opzicht eventueel als een gepaste oplossing of compensatie ten aanzien van de Klant kan gelden.
   4. De Klant dient de ontwikkelde Werken te gebruiken overeenkomstig de instructies, handleidingen of andere documenten die door Varamedia beschikbaar worden gesteld, of die redelijkerwijs gangbaar of gebruikelijk zijn. Varamedia is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het foutieve gebruik van de Werken door de Klant, zoals maar niet beperkt tot, functionaliteitsgebreken als gevolg van zelf uitgevoerde en niet-toegestane aanpassingen aan de ontwikkelde Werken
   5. Varamedia verklaart dat zij haar aansprakelijkheid afdoende heeft verzekerd bij een kredietwaardige verzekeringsmaatschappij. Op eerste verzoek van de Klant kan Varamedia een kopie van de verzekeringspolis voorleggen.
   6. Tenzij ingeval van opzettelijke fout, is Varamedia niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade met inbegrip van (maar niet beperkt tot) het niet behalen van een bepaald aantal nieuwe ‘leads’ of unieke ‘clicks’, winst-, omzet- of inkomstenderving bijvoorbeeld wegens een bug in de ontwikkelde Werken (bv. een fout in een contactformulier) of ingevolge een periode van downtime of ingevolge andere oorzaken, een stijging van administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, vorderingen van derden, schade door vergissingen, verkeerd taalgebruik, weglatingen of dubbelzinnigheden in de ter beschikking gestelde Werken en/of geleverde Diensten. 
   7. Onverminderd de voorgaande bepalingen, is de totale contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Varamedia voor alle schadegevallen die zich zouden voordoen tijdens de ganse duur van de Overeenkomst te allen tijde beperkt tot het factureerde bedrag de twaalf maanden voorafgaand aan het beweerde schadegeval. Echter zal in geen geval de aansprakelijkheid van Varamedia voor gelijk welk type of categorie van schadegeval het bedrag kunnen overstijgen waarvoor de betreffende aansprakelijkheid van Varamedia is verzekerd. 
   8. Iedere aanspraak van de Klant tot schadevergoeding lastens Varamedia vervalt van rechtswege indien deze niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechtbank binnen een termijn van een jaar nadat de feiten waarop de aanspraak gebaseerd is door de Klant gekend waren of redelijkerwijze gekend konden zijn.
 • Overmacht en hardship

   1. Indien Varamedia door Overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de Overeenkomst uit te voeren of verder uit te voeren, ongeacht of de Overmacht voorzienbaar was, is Varamedia in geen geval aansprakelijk hiervoor. Bovendien is Varamedia in geval van blijvende Overmacht, gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de Overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen.
   2. Indien Varamedia getroffen wordt door onvoorziene omstandigheden die geen Overmacht vormen maar die wel de economische basis van de Overeenkomst aantasten ten nadele van Varamedia, in die zin dat het de uitvoering van de Overeenkomst door Varamedia ernstig bemoeilijkt, dan zullen Partijen te goeder trouw onderhandelen om de nodige aanpassingen aan de Overeenkomst af te spreken zodanig dat de economische basis terug wordt hersteld. Indien Partijen niet binnen een redelijke termijn tot een akkoord komen, is Varamedia gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de Overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen.
 • Duur en beëindiging

  1. De duurtijd van de Overeenkomst en de opzegmodaliteiten worden beschreven in de Bijzondere Voorwaarden.
  2. De Klant erkent dat de volgende omstandigheden van rechtswege aanleiding zullen geven tot ontbinding van de Overeenkomst, tenzij Varamedia uitdrukkelijk of stilzwijgend afstand doet van deze ontbinding en de uitvoering van de Overeenkomst nastreeft waartoe Varamedia gerechtigd is: enige verandering in de toestand van de Klant, zoals faillissement, vereffening, ontbinding of de overname van de meerderheid van de aandelen van de Klant door een derde.

Varamedia kan daarnaast eigenmachtig en zonder gerechtelijke tussenkomst de Overeenkomst ontbinden ingeval van een zwaarwichtige wanprestatie van de Klant, zoals onder meer, maar niet beperkt tot: 

 • Enige schending van Artikel 5 tot en met Artikel 7.
 • Iedere andere inbreuk op de bepalingen van de Overeenkomst die de Klant niet rechtzet binnen 15 dagen nadat de Klant door Varamedia schriftelijk aangemaand is hiertoe.
 1. Alle onderdelen van deze Overeenkomst die naar hun aard ook na beëindiging van kracht dienen te blijven, blijven ook na beëindiging van kracht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, geheimhoudingsverplichtingen, afwijzing van garanties, openstaande betalingsverplichtingen en beperking van aansprakelijkheid.
 • Vrijwaring

   1. De Klant gaat ermee akkoord Varamedia te vrijwaren van alle vorderingen van derden, aansprakelijkheden en schikkingen ten aanzien van derden, die voortvloeien uit of beweerdelijk het gevolg zijn van gedragingen die een inbreuk vormen op deze Overeenkomst en/of die een schending uitmaken van een bepaalde regelgeving, zoals onder meer, maar niet beperkt tot, de schending van de Intellectuele Rechten van eender wie.
 • Bescherming van persoonsgegevens

   1. Varamedia verwerkt bepaalde persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de Diensten. Meer informatie hierover kan teruggevonden worden in de privacyverklaring van Varamedia, raadpleegbaar via www.varamedia.be/privacy
 • Varia

  1. De nietigheid, ongeldigheid of onafdwingbaarheid van om het even welke bepaling van deze voorwaarden zal niettemin haar maximaal toegelaten gevolg ressorteren en dit zal bovendien geen enkele invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en zal niet leiden tot de nietigheid van deze bepalingen. 
  2. Op deze Overeenkomst is enkel het Belgische recht van toepassing. Alle betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken bevoegd over de maatschappelijke zetel van Varamedia.

Het contactformulier voor op de pagina's /contact, /diensten, ...

Voor + achternaam(Vereist)
Varamedia logo
Klaar voor een nieuwe samenwerking?