ALGEMENE VOORWAARDEN

Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten afgesloten tussen Varamedia en de klant.
Dit met uitsluiting van de eigen Algemene Voorwaarden van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2. Offertes

De offertes van Varamedia hebben een geldigheidsduur van 30 dagen vanaf het tijdstip van overmaking aan de klant.
Als een offerte aanvaard is door de klant kan een annulering enkel mits schriftelijke melding binnen de 2 werkdagen.
Bij latere annulering is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 40% van de waarde van de bestelling.

3. Duurtijd van de overeenkomst en prijsbepaling

De duurtijd van de overeenkomst wordt opgegeven in de offerte. Tijdens deze initiële duurtijd kan de prijs niet gewijzigd worden en kan de overeenkomst niet opgezegd worden door de klant.
Meerwerken en diensten die buiten de offerte vallen worden aangerekend aan uurtarief en afzonderlijk gefactureerd.
De overeenkomsten op recurrente maandbasis worden stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van gelijke duur zoals vermeld in de offerte, tenzij de klant de overeenkomst opzegt 30 dagen voor de einddatum.
Bij stilzwijgende verlenging kan Varamedia de maandprijs aanpassen.
Varamedia heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen bij faillissement, fraude of onrechtmatig gebruik van de diensten van Varamedia. Alsook ingeval van overmacht als de overeenkomst niet meer nauwgezet kan uitgevoerd worden.

4. Leveringstermijn

De leveringstermijn van de diensten zoals vermeld in de offerte is slechts van indicatieve aard en Varamedia kan geenszins gehouden zijn tot schadevergoeding wegens het verstrijken van de aangeduide leveringstermijn. In het bijzonder is de klant ervoor verantwoordelijk om binnen de afgesproken termijn alle noodzakelijke info zoals foto’s en teksten aan te leveren.

5. Betaling factuur

Alle facturen zijn te betalen binnen de 15 dagen na factuurdatum.
Bij niet tijdige betaling zal op het factuurbedrag een interest aangerekend worden van 8% per maand vanaf de factuurdatum.
Tevens wordt een forfaitaire schadevergoeding van 10% op de hoofdsom aangerekend met een minimum van 50 euro.
Eventuele gerechtskosten en uitvoeringskosten zijn ten laste van de in gebreke gebleven klant.

6. Klachten

Alle betwistingen in verband met de levering van diensten respectievelijk met betrekking tot de factuur dienen gemeld per aangetekend schrijven en dit binnen de 8 dagen na ontvangst van de diensten respectievelijk de factuur.

7. Intellectuele eigendom

Varamedia behoudt alle intellectuele eigendomsrechten en overige rechten op de door haar
geleverde producten en diensten evenals alle daaraan verbonden onderdelen.

Bij websites is de opdrachtgever eigenaar van de inhoud (domeinnaam, lay-out, content, afbeeldingen, HTML en CSS, custom codeerwerk van Varamedia) van de website maar niet van de SaaS-onderdelen waaraan externe licenties zijn verbonden en waarvan Varamedia zelf geen eigenaar is. Voorbeelden zijn leveranciers van e-mail marketing software technologie, leveranciers van software in automatisatie, leveranciers van security software, leveranciers van backup software, leveranciers van gelicentieerde WordPress-plugins of WordPress thema’s. De klant beseft dat een website bestaat uit verschillende afzonderlijke onderdelen en weet dat alle actieve en betalende marketinglicenties, voorzien door externe leveranciers, bij een stopzetting worden gedeactiveerd.

8. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De Belgische wetgeving is van toepassing. De rechtbanken van het Gerechtelijk Arrondissement Brugge zijn bevoegd voor alle geschillen.

9. Aansprakelijkheid

De klant is als enige verantwoordelijk voor de inhoud en beveiliging van zijn website. Hij is eveneens verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wetgeving daaromtrent o.a GDPR regelgeving. In geen geval kan Varamedia hiervoor aansprakelijk worden gesteld.